นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมหารือหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางดำเนินการเรื่องการตีความกฎหมาย และวิธีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

. เนื่องจากปัญหาของวิสาหกิจชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกษตรกร ที่ทำให้ต้องชำระภาษีในอัตราสูง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์