วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม แนวทางแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้เแทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดยมีนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา การลักลอบนำทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทุเรียนไทย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้สามารถส่งออกทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) แนวทางการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานแปลง GAP เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มาตรการการติดตามและเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการผลิตและเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 3) แนวทางการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4) แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดินัย นุ่มหนู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เป็นประธานการประชุม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ และ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อมวลชน