พันธกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

พันธกิจของการพัฒนาสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
        มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร
  2. พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร
  5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  6. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและนอกองค์กร