โครงสร้างและภารกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology & Communication Center

ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administrative Sub-Division
 1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการงบประมาณ และการายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 5. บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดำเนินงานจัดทำสถิติข้อมูลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
 2. จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา รูปแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสม ในการประเมิน คาดการณ์ และพยากรณ์สถานการณ์เพาะปลูกสินค้าเกษตร สำหรับใช้วางแผนส่งเสริมการเพาะปลูกพืช
 4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรและข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดทำระบบคลังข้อมูลด้านการเกษตรภูมิสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจและวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
 5. จัดทำรายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป
 6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและแผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร
 2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร
 3. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านการสนับสนุนในงานส่งเสริมการเกษตร
 4. ส่งเสริม อบรม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะความเข้าใจ สามารถเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
 5. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 2. กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล และบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติ้งของหน่วยงาน ระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่ภายใน
  กรมส่งเสริมการเกษตร
 5. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทางไซเบอร์
 6. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
 7. จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามทางไซเบอร์
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
Farmers Registration Database Sub_Division
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแบบบูรณาการ
 2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 3. ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานด้านทะเบียนเกษตรกร
 5. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทะเบียนเกษตรกร
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านบริหารจัดการในงานส่งเสริมการเกษตร
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมในทุกมิติ
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้พร้อมสำหรับให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทำนวัตกรรมดิจิทัล
 4. ศึกษา ออกแบบและพัฒนา API (Application Programming Interface) สำหรับการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงระบบ
 5. บริหารจัดการ บำรุงรักษา จัดเก็บและสำรองระบบฐานข้อมูลดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย