โครงสร้างและภารกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology & Communication Center

ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administrative Sub-Division
 1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 5. บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
Data Analysis and Systemization Group
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดำเนินงานจัดทำสถิติข้อมูลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
 2. จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดำเนินการจัดทำและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและแผนที่ในงาน
  ส่งเสริมการเกษตร
 4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวิเคราะห์
  และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีเอกภาพ
 5. จัดทำรายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
  เอกชนและประชาชนทั่วไป
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
Information Database Group
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร
 2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร
 5. เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Network System and Computer Group
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร 
 2. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยง
  กับหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 3. กำหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
 4. จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
 6. ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
  การสื่อสาร
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
Farmers Registration Database Sub_Division
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานด้านทะเบียนเกษตรกร
 3. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
 4. ควบคุมกำกับการให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกร
  ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ
 6. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ประเมินผลสถานการณ์ และสรุปจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย