ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร

1. ชื่อระบบ  : ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://hrd.doae.go.th/
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัท บิซ โพเทนเชียล จำกัด
โทร.0 2683 3061
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ใช้ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล SQL Server2000
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2940-6035
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคล การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประวัติการดำรงตำแหน่ง การศึกษา การฝึกอบรม / สัมมนา และการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ