ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2579-3723 โทรสาร 0-2940-5720

E-mail : ict@doae.go.th


 

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทร. 0-2579-3723
  เบอร์ภายใน 288 , 510
  E-mail : ict10@doae.go.th
 • กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
  โทร. 0-2940-6071 , 0-2940-6028-9
  เบอร์ภายใน 283 , 275 , 146
  E-mail : ict30@doae.go.th
 • กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  โทร. 0-2940-5739-40
  เบอร์ภายใน 287
  E-mail : ict40@doae.go.th
 • กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
  โทร. 0-2579-3926, 0-2579-1260
  เบอร์ภายใน 214, 176, 169
  E-mail : ict20@doae.go.th
 • กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
  โทร. 0-2955-1642, 0-2561-4820,
  0-2579-7567, 0-2955-1640
  เบอร์ภายใน 519, 161, 528
  E-mail : ict23@doae.go.th
 • กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
  โทร. 0-2579-3926
  Website : digital.doae.go.th
  Facebook : www.facebook.com/digitaldoae
  E-mail : digitaldoae@gmail.com