KM ศสท.

คลังความรู้ ศสท.
คลังความรู้

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ข้อมูลด้านการเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร

ภูมิสารสนเทศ

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านไอที

   ความรู้ทั่วไป

การบริหารจัดการองค์ความรู้

ปี 2560

รายงานการประชุม

ปี 2559

ปี 2558

 

in-b25การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร