บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร

เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร