ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะหืข้อมูลสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่การเกษตรที่เหมาะสม (Agri Map) กับทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกจริง ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีการหารือประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่การเกษตรที่เหมาะสม (Agri Map) กับทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกจริง และการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆ โดยได้มีการนำเสนอต้นแบบ Agri Map ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Agri Map ของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

Loading...