ข่าวและกิจกรรม

การประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต

ประชุมหารือ เรื่องขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจาก SWOCไปยังเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check โดยอัตโนมัติ

สัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลโครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรงอิงค์ธาร รีสอร์ท

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS , Mail , Web และ DNSSEC” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก.”ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาจ.ชลบุรี

การติดตามงานการบันทึกข้อมูลระบบรายงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เป็นผู้แทนศูนย์ฯร่วมอภิปราย หัวข้อ “งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน นำร่องใช้งานดิจิตอลผสานในภาคเกษตรด้วยแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone DOAE Farmbook เพื่อแจ้งปลูกด้วยตัวเกษตรกรเอง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ศสท.มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน จำนวน 1,109 ดอกแก่กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”

วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมส่งผู้แทนจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 7 คนเพื่อทำหน้าที่จิตอาสาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพฯ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2560

วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผอ.กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและทดสอบระบบการบันทึกข้อมูล โครงการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชน ร่วมกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เรื่อง การนำระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (FAARMis) เพื่อยกระดับเกษตรไทย สู่ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง YT 103 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เนื้อหาการสัมภาษณ์พิเศษ

การประชุมการจัดทำรหัสมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การกำหนดรหัสต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

“ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 “ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ด้วยฝีมือการสร้างสรรค์และถ่ายทอดโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการวาดแปลงโดยไม่ให้ซ้ำกัน ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) 2560เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

การทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook กับคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ข้าว จังหวัดชัยนาท สุโขทัย และลพบุรี ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ศสท.เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และนายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมการเรียนรู้ชุดวิชาการรับ – จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจง การดำเนินงานรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ผ่านระบบ Video Conference

นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 10 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 1/2560 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และทีมงานศสท. ร่วมกับ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นายภานุพงศ์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช จัดการประชุม VDO Conference และถ่ายทอดสด เรื่อง การบันทึกแบบสำรวจการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว ใน 29 จังหวัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR)

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม FAARMis ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลงกิจกรรมทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 โดยจัดเสวนา และนิทรรศการภายใต้หัวข้อเรื่อง “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้บริการทะเบียนกลางกับหน่วยงานภาครัฐ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ณ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

น.ส.กุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และน.ส.ขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วย น.ส. บุษกร ฟิตประยูร และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 14

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ พร้อมผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ กรมที่ดิน จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดในสังกัด

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายความรู้หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 9 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 65 ปี โดยมีนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เป็นตัวแทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยบรรยายในหัวข้อ วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการจัดการฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เป็นประธานในการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานและการจัดการระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บันทึกและประมวลผลข้อมูลตามระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายวันชัย วุฒิรักขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ เรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (MOU) น. ณ ห้องประชุม T1201 ชั้น 12 อาคารทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยถ่ายภาพพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีปล่อยคาราวานเพื่อนำสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาค ผ่านทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยพิธีปล่อยคาราวานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ ทางเข้าฝั่งศาลพระภูมิ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ปี 2560 – 2564 และ Workshop ร่วมกับ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นประธานการประชุม เรื่องแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทำคู่มือปี 2560/61 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์ 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทยณ ห้องประชุม 134 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์จากผู้แทนบริษัทอีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ (CIO) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 มี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและเจ้าหน้าที่บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสารเทศกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมทีมงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ” โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทีมงาน ร่วมประชุม ณ ประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 07.45 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 และรับพรปีใหม่จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 อาคาร 1 พร้อมนำอาหาร ได้แก่ หมี่กรอบชาววังมาบริการในงาน

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 23 คน ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้นำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการประชาชน ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บริเวณฝั่งตรงข้ามของประตูเทวาพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 20.00 น.

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชนเพื่อประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องริชมอนด์ บอลล์รูม 1 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมหารือกับนายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลและทีมงาน
กรมการปกครอง ในการบูรณาการณ์การใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรระดับตำบล” โดยมี นางดาเรศร กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ ประไพตระกูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อศึกษาและสานต่อโครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมเพื่อทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่นจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1 มีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศทุกจังหวัดและผู้อำนวยการกอง/สำนัก เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 59 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนและการวาดแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขอใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) โดยมีผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติสังคม กลุ่มสถิติการเกษตร ร่วมประชุมด้วย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สินธ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมประชุม “การพัฒนาปรับปรุง Website Agri-map-online” อย่างไม่เป็นทางการ ในเรื่องการจัดส่งข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปรับปรุงการแสดงผลหน้า website

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม นางพรรณนาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนางศิริรักษ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำสำมะโนเกษตรกรในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการ “60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพีพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ ตึก AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุม “ติดตามผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2559” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เพื่อติดตามผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2559 และรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และกำหนดแนวทางต่างๆร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ MR. JB Nagata, Bio-Security Officer จากประเทศสาธารณรัฐปาเลา ผู้ได้รับทุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เข้าฝึกอบรมด้านควบคุมแมลงวันผลไม้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ GPS และ GIS ในการสำรวจติดตามงานควบคุมแมลงวันผลไม้ ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมมอบทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบการถ่ายทอดสด (SSNET) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ข่าวศสท. “นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร”

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.เป็นประธานการประชุม VDO Conference การวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS โดยมีคุณสราวุธ วงศ์ทรัพย์สินเป็นวิทยากร และเรื่องการใช้ประโยชน์ ของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) โดยคุณสิริลักษณ์ น้อยเคียง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ไปติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อรองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุดสงคราม

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ชั้น 3 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบการใช้โปรแกรม FARRMis ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ชั้น 5 อาคาร 1

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาร่วมการประชุมการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานการประชุมแนวทางการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ ทบก และระบบ GISagro เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิจารณานิยามครัวเรือนเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเลขที่ 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ขี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 และการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผอ.กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดเกษตรกร ณ อาคาร CP ALL สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2559

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)และให้การสนับสนุนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. และนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผอ.กพก.พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศสท. กพก. ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกร (อกษ.) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุมกกจ.

ทีมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการต้นแบบเกษตรปลอดภัย ปี 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศสท. จัดการอบรมการใช้งานระบบจัดการข้อมูลและให้บริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ระดับใช้งาน (USER) ของ ศสท. และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 9 เขต เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. เข้าพบนางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน เพื่อหารือ เรื่องการขอใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและงานโครงการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 พค.59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ชั้น 4 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.และนางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กวพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อน Zoning ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 พค.59 เวลา 13.30 น.

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.และเจ้าหน้าที่ศสท.ร่วมรับฟัง การนำเสนอระบบสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศตามนโยบาย digital economy จากผู้แทนบริษัท Oracle ประเทศไทย

นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.

เมื่อวันที่ 12 เมษยน 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรที่ปรึกษาและผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในงานสืบสานประเพณีไทยเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5

นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษยน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การจัดทำ AgriMAP ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

คณะเจ้าหน้าที่จากศสท.ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าในวัน 31 มีนาคม 2559

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรกับกรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และ NECTEC ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เข้าร่วมหารือ  ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 มีนาคม 2559

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูลครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 59 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 3 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ศสท. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศในงาน Zoning แก่เจ้าหน้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเนื้อหาเป็นการสรุปผลและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ตัดยอดเดือน ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศสท. จัดการประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ในระหว่างวันที่ 24-25 กพ.59 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ด้าน Zoning) จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1- 9

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มอบหมายให้นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และร่วมกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 เพื่อเชื่อมความสามัคคี และความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ชื่อธีมงานว่า “เที่ยวปีใหม่งานวัดวิถีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

การเข้าร่วมสังเกตุการณ์การทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล และการซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่2/2558

น.ส.ยุพา แซ่ชื้อ ผอ.กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการใช้งานศูนย์ข้อมูลระดับเขตและระบบ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System : TAMIS) วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง จ.ปทุมธานี

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานการเปิดการอบรมการสร้างสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy ณ อาคาร เทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เพื่อเป็นการกระชับความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนกลาง

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผอ.กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 1/2558 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร และการซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center) ชั้น 3 อาคาร 1

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการสัมมนา เชิงปฏิบัติการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/59 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและ การพัฒนาการเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมในการสัมมนา

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม แนวทางการแก้ไขและจัดส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และยางพารา ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบตุ๊กตา และสิ่งของให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อมอบให้กับโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ได้ออกติดตามการดำเนินงานมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ย 2557

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม Operation Room

นายนําชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2557 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุนทร รัตนจำรูญ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมหารือแนวทาง การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 47

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลานางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ซึ่งเป็นข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557

การประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต

ประชุมหารือ เรื่องขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจาก SWOCไปยังเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check โดยอัตโนมัติ

สัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลโครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรงอิงค์ธาร รีสอร์ท

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS , Mail , Web และ DNSSEC” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก.”ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาจ.ชลบุรี

การติดตามงานการบันทึกข้อมูลระบบรายงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เป็นผู้แทนศูนย์ฯร่วมอภิปราย หัวข้อ “งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน นำร่องใช้งานดิจิตอลผสานในภาคเกษตรด้วยแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone DOAE Farmbook เพื่อแจ้งปลูกด้วยตัวเกษตรกรเอง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ศสท.มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน จำนวน 1,109 ดอกแก่กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560