ข่าวและกิจกรรม

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูล และการเรียกดูรายงาน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล รต. และพืชฤดูแล้ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561 (World Post Day) จัดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 15 ต.ค. 61 ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า Zpell at Future Park

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

บรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) เพื่อบริหารศัตรูมันสำปะหลังยุคเกษตร 4.0 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหัวขบวน โดยนายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานกตเวทิตาจิตเนื่องในโอกาส ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

การบรรยายกัวข้อ การเข้าสู่เกษตร 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ภาค เครื่องมือดิจิทัล โดย นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และทีมงาน เข้าร่วม ประชุมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ สมาชิกรัฐวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับฟังบริษัท SAS Software (Thailand) นำเสนอ Software วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูล Spatial data/Big data เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นและบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 6/2561 ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4/1-4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกล่มแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการบริการความรู้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการการความรู้ “งานเกษตรสร้างชาติ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

ทีมงานศสท.เข้าร่วมเสวนายามเช้า (Morning Talk) เรื่อง”ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลและแอปพลิเคชั่น (DOAE Farmbook/ DOAE SmartCheck) และระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ” ณ ห้องประชุมกองวิจัยฯ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดบูธแสดง แอปพลิเคชันเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และสอบถามข้อมูลความต้องการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ของแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อการจัดทำระบบรายงานข้อมูลด้านอารักขาพืช โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกิจกรรมอำปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนี้ ท่านรองดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของเจ้าหน้าที่ที่ทีต่อพระองค์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพพลิเคชั่น “DOAE FARM BOOK” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เป็นตัวแทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ Application กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ผอ.ทนงศักดิ์ สุขะนินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ เรื่อง นวัตกรรมพัฒนาเกษตรกรไทย ในประเด็นแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook และ DOAE Smart check ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในนามของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัว Thailandpostmart.com ของบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับบริษัทบีอีซี-เทโร และกระทรวงดิจิทัลและความมั่นคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ไปรษณีย์กลาง (บางรัก)

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำรอบเดือนเมษายน 2561

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทีมงาน เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูลระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ณ Make me home ชั้น 22 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และนำเสนอ Application DOAE FARMBOOK ให้แก่เกษตรกร ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ในพื้นที่ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมขับเคลื่อนการตลาดแบบ e-Market ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดเชียงราย ณ โอโซนฟาร์ม ต. แม่คำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace) ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมผู้แทนจาก แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วม

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการแถลงข่าวการเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคลาวนิช อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายคมสัม จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

“นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และทีมงานเข้าร่วมประชุมหารือการกำกับติดตามการดำเนินงานระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อปฏิรูปการเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ (4.0) ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาฐานข้อมูลประชาชนและข้อมูลบริการภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data กรมส่งเสริมการเกษตรและการบูรณาการระบบข้อมูลการส่งเสริมการเกษตร เมื่อพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก DLG International GmbH เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 กรณีเกษตรกรปลูกพืชสวนผสม และสวนแซม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการให้บริการการเกษตรกับโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม” จัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชัั้น 4 ห้อง 4/2

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีเปิดงาน “ วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดการอบรม การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI- Service) และการใช้งานระบบบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลกรมการปกครอง (AMI- Service Manager) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30–12.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITDS มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศสท. ได้ร่วมกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ QR Code ในการชำระสินค้าวิสาหกิจและการซื้อขายออนไลน์ แก่วิสาหกิจชุมชน โดยจะนำร่องใน QR Code ในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 22- 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เพลนารีฮอล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 –2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 9 , 10 และ 12 มกราคม 2561 นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม GISagro QGIS และ FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ที่กรมการค้าภายใน เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีหน่วยงานเข้าร่วมตอบคำถาม 3 หน่วยงาน คือ คุณสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคุณพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการ “โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)”

ประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมบรรยายเรื่องระบบบันทึกข้อมูลโครงการปรับเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ที่โรงแรมโกสิษ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบรรยายถึงกระบวนการทำงานของการบันทึกข้อมูลและรับฟังปัญหาจากการใช้ระบบ ซึ่งได้รับการสนใจอย่างดี และรับปัญหามาแก้ไข

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานครโดยบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 110 คน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยากรการฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรมQGIS GISAGRO และ FAARMIS ณ ห้องศรีวิชัย 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยบริษัทข้าวหอม จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด)

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  คนที่2 เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมร่วมกับ รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ในโครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรม โดยโครงการนำร่องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การใช้ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง(Thaismartfarmer.net )ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม VDO conference เพื่อชี้แจงการใช้แอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook แก่เจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด อำเภอ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดวันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น ณ แปลงมะพร้าวของนายธีระชาติ ถนอมสัตย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2560 ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2

ผู้แทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (กิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี) โดยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-13.30 น. ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกิจกรรม การจัดงานพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 2 นำทีมนิเทศติดตามงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับสะแก ซึ่งมีจำนวนต้นมะพร้าวมากที่สุด 1,308,544 ต้น และอำเภอ.บางสะพาน มีจำนวนต้นมะพร้าวจำนวน 220,292 ต้น โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ไอที

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นิเทศติดตามงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมชี้แจงการพิมพ์ใบงานและการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีกิจกรรมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ทำดีถวายพ่อ” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 12 คน จากหลักสูตร e-Learning Course on ICT – based Service for Agricultural extension จัดโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO)

การประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต

ประชุมหารือ เรื่องขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจาก SWOCไปยังเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check โดยอัตโนมัติ

สัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลโครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรงอิงค์ธาร รีสอร์ท

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS , Mail , Web และ DNSSEC” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก.”ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาจ.ชลบุรี

การติดตามงานการบันทึกข้อมูลระบบรายงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เป็นผู้แทนศูนย์ฯร่วมอภิปราย หัวข้อ “งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน นำร่องใช้งานดิจิตอลผสานในภาคเกษตรด้วยแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone DOAE Farmbook เพื่อแจ้งปลูกด้วยตัวเกษตรกรเอง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ศสท.มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน จำนวน 1,109 ดอกแก่กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”

วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมส่งผู้แทนจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 7 คนเพื่อทำหน้าที่จิตอาสาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพฯ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2560

วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผอ.กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและทดสอบระบบการบันทึกข้อมูล โครงการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชน ร่วมกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เรื่อง การนำระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (FAARMis) เพื่อยกระดับเกษตรไทย สู่ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง YT 103 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เนื้อหาการสัมภาษณ์พิเศษ

การประชุมการจัดทำรหัสมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การกำหนดรหัสต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

“ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 “ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ด้วยฝีมือการสร้างสรรค์และถ่ายทอดโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการวาดแปลงโดยไม่ให้ซ้ำกัน ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) 2560เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

การทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook กับคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ข้าว จังหวัดชัยนาท สุโขทัย และลพบุรี ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ศสท.เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และนายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมการเรียนรู้ชุดวิชาการรับ – จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจง การดำเนินงานรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ผ่านระบบ Video Conference

นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 10 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 1/2560 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และทีมงานศสท. ร่วมกับ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นายภานุพงศ์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช จัดการประชุม VDO Conference และถ่ายทอดสด เรื่อง การบันทึกแบบสำรวจการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว ใน 29 จังหวัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR)

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม FAARMis ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลงกิจกรรมทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 โดยจัดเสวนา และนิทรรศการภายใต้หัวข้อเรื่อง “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้บริการทะเบียนกลางกับหน่วยงานภาครัฐ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ณ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

น.ส.กุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และน.ส.ขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วย น.ส. บุษกร ฟิตประยูร และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 14

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ พร้อมผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ กรมที่ดิน จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดในสังกัด

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายความรู้หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 9 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 65 ปี โดยมีนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เป็นตัวแทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยบรรยายในหัวข้อ วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการจัดการฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เป็นประธานในการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานและการจัดการระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บันทึกและประมวลผลข้อมูลตามระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายวันชัย วุฒิรักขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ เรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (MOU) น. ณ ห้องประชุม T1201 ชั้น 12 อาคารทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยถ่ายภาพพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีปล่อยคาราวานเพื่อนำสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาค ผ่านทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยพิธีปล่อยคาราวานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ ทางเข้าฝั่งศาลพระภูมิ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ปี 2560 – 2564 และ Workshop ร่วมกับ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นประธานการประชุม เรื่องแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทำคู่มือปี 2560/61 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์ 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทยณ ห้องประชุม 134 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์จากผู้แทนบริษัทอีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ (CIO) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 มี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและเจ้าหน้าที่บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสารเทศกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมทีมงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ” โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทีมงาน ร่วมประชุม ณ ประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 07.45 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 และรับพรปีใหม่จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 อาคาร 1 พร้อมนำอาหาร ได้แก่ หมี่กรอบชาววังมาบริการในงาน

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 23 คน ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้นำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการประชาชน ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บริเวณฝั่งตรงข้ามของประตูเทวาพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 20.00 น.

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชนเพื่อประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องริชมอนด์ บอลล์รูม 1 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมหารือกับนายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลและทีมงาน
กรมการปกครอง ในการบูรณาการณ์การใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรระดับตำบล” โดยมี นางดาเรศร กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ ประไพตระกูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อศึกษาและสานต่อโครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมเพื่อทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่นจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1 มีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศทุกจังหวัดและผู้อำนวยการกอง/สำนัก เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 59 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนและการวาดแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขอใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) โดยมีผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติสังคม กลุ่มสถิติการเกษตร ร่วมประชุมด้วย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สินธ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมประชุม “การพัฒนาปรับปรุง Website Agri-map-online” อย่างไม่เป็นทางการ ในเรื่องการจัดส่งข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปรับปรุงการแสดงผลหน้า website

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม นางพรรณนาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนางศิริรักษ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำสำมะโนเกษตรกรในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการ “60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพีพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ ตึก AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุม “ติดตามผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2559” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เพื่อติดตามผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2559 และรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และกำหนดแนวทางต่างๆร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ MR. JB Nagata, Bio-Security Officer จากประเทศสาธารณรัฐปาเลา ผู้ได้รับทุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เข้าฝึกอบรมด้านควบคุมแมลงวันผลไม้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ GPS และ GIS ในการสำรวจติดตามงานควบคุมแมลงวันผลไม้ ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมมอบทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบการถ่ายทอดสด (SSNET) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ข่าวศสท. “นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร”

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.เป็นประธานการประชุม VDO Conference การวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS โดยมีคุณสราวุธ วงศ์ทรัพย์สินเป็นวิทยากร และเรื่องการใช้ประโยชน์ ของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) โดยคุณสิริลักษณ์ น้อยเคียง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ไปติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อรองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุดสงคราม

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ชั้น 3 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบการใช้โปรแกรม FARRMis ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ชั้น 5 อาคาร 1

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาร่วมการประชุมการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานการประชุมแนวทางการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ ทบก และระบบ GISagro เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิจารณานิยามครัวเรือนเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเลขที่ 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ขี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 และการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผอ.กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดเกษตรกร ณ อาคาร CP ALL สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2559

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)และให้การสนับสนุนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. และนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผอ.กพก.พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศสท. กพก. ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกร (อกษ.) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุมกกจ.

ทีมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการต้นแบบเกษตรปลอดภัย ปี 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศสท. จัดการอบรมการใช้งานระบบจัดการข้อมูลและให้บริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ระดับใช้งาน (USER) ของ ศสท. และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 9 เขต เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. เข้าพบนางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน เพื่อหารือ เรื่องการขอใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและงานโครงการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 พค.59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ชั้น 4 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.และนางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กวพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อน Zoning ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 พค.59 เวลา 13.30 น.

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.และเจ้าหน้าที่ศสท.ร่วมรับฟัง การนำเสนอระบบสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศตามนโยบาย digital economy จากผู้แทนบริษัท Oracle ประเทศไทย

นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.

เมื่อวันที่ 12 เมษยน 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรที่ปรึกษาและผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในงานสืบสานประเพณีไทยเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5

นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษยน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การจัดทำ AgriMAP ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

คณะเจ้าหน้าที่จากศสท.ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าในวัน 31 มีนาคม 2559

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรกับกรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และ NECTEC ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เข้าร่วมหารือ  ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 มีนาคม 2559

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูลครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 59 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 3 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ศสท. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศในงาน Zoning แก่เจ้าหน้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเนื้อหาเป็นการสรุปผลและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ตัดยอดเดือน ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศสท. จัดการประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ในระหว่างวันที่ 24-25 กพ.59 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ด้าน Zoning) จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1- 9

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มอบหมายให้นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และร่วมกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 เพื่อเชื่อมความสามัคคี และความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ชื่อธีมงานว่า “เที่ยวปีใหม่งานวัดวิถีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

การเข้าร่วมสังเกตุการณ์การทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล และการซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่2/2558

น.ส.ยุพา แซ่ชื้อ ผอ.กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการใช้งานศูนย์ข้อมูลระดับเขตและระบบ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System : TAMIS) วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง จ.ปทุมธานี

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานการเปิดการอบรมการสร้างสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy ณ อาคาร เทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เพื่อเป็นการกระชับความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนกลาง

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผอ.กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 1/2558 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร และการซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center) ชั้น 3 อาคาร 1

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการสัมมนา เชิงปฏิบัติการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/59 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและ การพัฒนาการเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมในการสัมมนา

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม แนวทางการแก้ไขและจัดส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และยางพารา ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบตุ๊กตา และสิ่งของให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อมอบให้กับโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ได้ออกติดตามการดำเนินงานมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ย 2557

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม Operation Room

นายนําชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2557 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุนทร รัตนจำรูญ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมหารือแนวทาง การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 47

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลานางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ซึ่งเป็นข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูล และการเรียกดูรายงาน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล รต. และพืชฤดูแล้ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561 (World Post Day) จัดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 15 ต.ค. 61 ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า Zpell at Future Park

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

บรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) เพื่อบริหารศัตรูมันสำปะหลังยุคเกษตร 4.0 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหัวขบวน โดยนายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร