DGTFarm

DGTFarm มิติใหม่สินค้าเกษตรไทย บนโลกออนไลน์

ครั้งแรกกับการจับคู่ธุรกิจยุคใหม่ที่ผู้บริโภคและเกษตรกรไทยจะมาพบกันบนโลกออนไลน์ DGTFarm.com เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และเป็นตลาดที่ผู้บริโภคสามาถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบการจับคู่ โดยจะรวบรวมความต้องการซ์้อ/ขายสินค้า จากผู้ซื้อ-ผู้ขาย มาจับคู่โดยอัตโนมัติทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำการเจรจา ติดต่อ ซื้อ-ขาย ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งใน DGTFarm ประกอบไปด้วย 3 ตลาดดังนี้
1. ตลาดเกษตกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีขั้นตอการผลิตด้วยหลักธรรมชาติบนพื้นที่เกษตรที่ไม่มีสารพิษและไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี
2. ตลาดเกษตรแปลงใหญ่และ GAP เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรตามนโยบายโครงการแปลงใหญ่ หรือเป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP
3. ตลาดสินค้า QR Rrace เป็นตลาดสินค้าที่ได้มาตรฐานรับประกันคุณภาพของสินค้า ที่สามารถตามสอบแหล่งที่ของสินค้าจาก QR Code บนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้

  • เอกสารแนบ Powerpoint DGTFarm
  • เอกสารแนบ PDF DGTFarm