บุคลากร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการเกษตร