บุคลากรกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์