บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ