ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

1. ชื่อระบบ  : ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://project.doae.go.th
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัท บิซ โพเทนเชียล จำกัด
โทร.0 2683 3061
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ใช้ภาษา PHP
ฐานข้อมูล SQL
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
โทร.0-2579-3011
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ผลเบื้องต้น และรายงานสรุปผลรวมการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน เร่งรัดและกำกัดการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่ใช้ระบบ ได้แก่ เขต, จังหวัด, ศูนย์ปฏิบัติการ และกอง/สำนัก
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ