ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อระบบ  : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://saraban.doae.go.th
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัท บิซ โพเทนเชียล จำกัด
โทร.0 2683 3061
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ใช้ภาษา PHP
ฐานข้อมูล MySQL
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร.0 2940 6072
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ช่วยในการออกเลขรับส่งหนังสืออัตโนมัติ ใช้งานภายในหน่วยงานส่วนกลางระดับกอง/สำนัก และเขต เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถค้นหาหนังสือด้วยเลขที่ ชื่อเรื่อง วันที่ หรือหน่วยงานที่สร้างหนังสือ รวมทั้งติดตามสถานะการเดินทางของหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ