ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

1. ชื่อระบบ  : ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://clinic2.doae.go.th/home/
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัทบิซโพเทนเชียล
โทร. 0-2683-3061
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล SQL Server2000
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กลุ่มงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เร่งรัด
โทร. 0-2940-6059
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการให้บริการแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบันทึกข้อมูลของเกษตรกรที่ขอรับบริการ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านดิน ด้านบัญชี ด้านชลประทาน ด้านสหกรณ์ และด้านกฎหมาย
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ