ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

1. ชื่อระบบ  : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://www.survey.doae.go.th
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัทบิซโพเทนเชียล
โทร : 0-2683-3061
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : ศูนย์สารสนเทศ
6. ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
โทร : 0-2955-1642
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนทั่วประเทศ ประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการประกอบการเกษตร
ข้อมูลการประกอบอาชีพและที่มาของรายได้ในครัวเรือน ข้อมูลสมาชิกใน
ครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร ข้อมูลการถือครองที่ดิน ข้อมูลทำ
กิจกรรมการเกษตร และข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล
กลางของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลให้ตรง
กันกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. ปีที่เริ่มใช้งาน ปี  2552
9. คู่มือระบบ  http://www.survey.doae.go.th/indexhome.php?pgp=download