ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

1. ชื่อระบบ  : ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://contact.doae.go.th/
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัทเด็พธเฟิร์สท
โทร. 0-2664-0230-1
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา JAVA,JSP
ฐานข้อมูล SQL Server
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น หมวดไม้ผลไม้ยืนต้น โรคพืช ฯลฯ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และผู้ใช้งานทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตรได้ผ่านทางเว็บไซต์
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ