ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร

1. ชื่อระบบ  : ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://farmgroup.doae.go.th/
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัทเทราซอฟต์ จำกัด
โทร. 0-2641-9544
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล SQL Server2000
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : สำนักพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มงานพัฒนาเกษตรกร โทร 0-2579-3006
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร โทร 0-2561-4793
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โทร 0-2579-7545
6. ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ โทร : 0-2940-6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม สถานะทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่ม การดำเนินงานของกลุ่ม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกและเป็นแหล่งเรียนรู้ การประเมินการดำเนินงานของกลุ่มทะเบียนชื่อสมาชิกและที่ปรึกษา
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ