ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

1. ชื่อระบบ  : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://rbm.doae.go.th/
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัทบิซโพเทนเชียล
โทร : 0-2683-3061
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล SQL Server2000
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประมวลผล
โทร : 0-2940-6062
6. ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
โทร : 0-2940-6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเกษตรกรกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ และผลการปฏิบัติก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ