ระบบอาสาสมัครเกษตร

1. ชื่อระบบ  : ระบบอาสาสมัครเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://www.asakaset.doae.go.th
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา PHP version 4
ฐานข้อมูล MySQL version 5
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : สำนักพัฒนาเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร
โทร : 0-2579-3820
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกอาสาสมัครเกษตรในประเทศ โดยมีรายละเอียดงานอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญมากที่สุด
8. ปีที่เริ่มใช้งาน
9. คู่มือระบบ