ระบบภูมิสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร

1. ชื่อระบบ  : ภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://gis.doae.go.th/doae/index_old.jsp
3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2678-0707
4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:
ภาษา JAVA,JSP
ฐานข้อมูล SQL Server
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กลุ่มภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0-2940-5721
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0-2940-5721
7. รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
8. ปีที่เริ่มใช้งาน ปี 2547
9. คู่มือระบบ http://gis.doae.go.th/doae/manual.pdf