ระบบภูมิสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร

1. ชื่อระบบ :
ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://ssmap.doae.go.th
3. หน่วยงาน/บริษัทผู้พัฒนาระบบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาษา/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ภาษา .Net Framework   ฐานข้อมูล postgres
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
7. รายละเอียด : ระบบที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลแผนที่ และนำข้อมูลแผนที่มาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ
8. ปีที่เริ่มใช้งาน : ปี 2560
9. คู่มือระบบ : http://ssmap.doae.go.th/ssmap/Resources/คู่มือการใช้งานทั่วไป_00.pdf
1. ชื่อระบบ :
ระบบนำเข้าแปลงเกษตรกร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://ssmap.doae.go.th/geofarmer
3. หน่วยงาน/บริษัทผู้พัฒนาระบบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาษา/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ภาษา .Net Framework  ฐานข้อมูล postgres
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
7. รายละเอียด : ระบบนำเข้าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลจากการวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ขึ้นทะบียนเกษตรกร
8. ปีที่เริ่มใช้งาน : ปี 2560
9. คู่มือระบบ : http://ssmap.doae.go.th/geofarmer
1. ชื่อระบบ :
เว็บบริการองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ชื่อเว็บไซต์ : http://gisblog.doae.go.th
3. หน่วยงาน/บริษัทผู้พัฒนาระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
4. ภาษา/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ภาษา PHP (WordPress) ฐานข้อมูล MySQL
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
6. ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157
7. รายละเอียด : เว็บบริการองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น แผนที่งานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ คู่มือและเอกสารประกอบการจัดทำแผนที่ด้านส่งเสริมการเกษตร
8. ปีที่เริ่มใช้งาน : ปี 2561
9. คู่มือระบบ :