บุคลากร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร