หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 9 , 10 และ 12 มกราคม 2561 นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม GISagro QGIS และ FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ที่กรมการค้าภายใน เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีหน่วยงานเข้าร่วมตอบคำถาม 3 หน่วยงาน คือ คุณสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคุณพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการ “โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)”

<<แสดงทั้งหมด>>