หน้าแรก

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 โดยจัดเสวนา และนิทรรศการภายใต้หัวข้อเรื่อง “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้บริการทะเบียนกลางกับหน่วยงานภาครัฐ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ณ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

<<แสดงทั้งหมด>>