หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


การทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook กับคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ข้าว จังหวัดชัยนาท สุโขทัย และลพบุรี ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ศสท.เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 น.

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และนายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมการเรียนรู้ชุดวิชาการรับ – จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจง การดำเนินงานรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.

<<แสดงทั้งหมด>>