หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


24-06-2016

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

S__62218255

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

20160613_141634

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)และให้การสนับสนุนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

ประชุมศูนย์ 27-05-59_5687

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

123

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. และนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผอ.กพก.พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศสท. กพก. ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกร (อกษ.) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุมกกจ.

<<แสดงทั้งหมด>>