หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการแถลงข่าวการเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคลาวนิช อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายคมสัม จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

<<ข่าวทั้งหมด>>