หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยากรการฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรมQGIS GISAGRO และ FAARMIS ณ ห้องศรีวิชัย 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยบริษัทข้าวหอม จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด)

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  คนที่2 เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมร่วมกับ รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ในโครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรม โดยโครงการนำร่องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การใช้ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง(Thaismartfarmer.net )ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

<<แสดงทั้งหมด>>