หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


admin160714

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิจารณานิยามครัวเรือนเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเลขที่ 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ขี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 และการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

14072016

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

cp

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผอ.กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดเกษตรกร ณ อาคาร CP ALL สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2559

24-06-2016

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

<<แสดงทั้งหมด>>