หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


5

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบการใช้โปรแกรม FARRMis ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ชั้น 5 อาคาร 1

11

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาร่วมการประชุมการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

151625

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานการประชุมแนวทางการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ ทบก และระบบ GISagro เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

S__14614575

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

admin160714

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิจารณานิยามครัวเรือนเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเลขที่ 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

<<แสดงทั้งหมด>>