หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


4

ศสท. จัดการอบรมการใช้งานระบบจัดการข้อมูลและให้บริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ระดับใช้งาน (USER) ของ ศสท. และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 9 เขต เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

beer1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท. เข้าพบนางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน เพื่อหารือ เรื่องการขอใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและงานโครงการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 พค.59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ชั้น 4 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

ton1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.และนางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กวพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อน Zoning ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 พค.59 เวลา 13.30 น.

IMG_1403

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5

03

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผอ.ศสท.และเจ้าหน้าที่ศสท.ร่วมรับฟัง การนำเสนอระบบสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศตามนโยบาย digital economy จากผู้แทนบริษัท Oracle ประเทศไทย

<<แสดงทั้งหมด>>