หน้าแรก

  • ข่าวศสท. “นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร”

ข่าวและกิจกรรม


68866

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สินธ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือ “การพัฒนาปรับปรุงWebsite Agri-map-online” อย่างไม่เป็นทางการ ในเรื่องการจัดส่งข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปรับปรุงการแสดงผลหน้า website

68323

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม นางพรรณนาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนางศิริรักษ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำสำมะโนเกษตรกรในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการ “60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพีพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2016-10-28_145534

นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 14.30 น ณ ตึก AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ขึ้นเวป ข่าว Conference 591018

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุม”ติดตามผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2559″ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เพื่อติดตามผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2559 และรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และกำหนดแนวทางต่างๆร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

37149

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ MR. JB Nagata, Bio-Security Officer จากประเทศสาธารณรัฐปาเลา ผู้ได้รับทุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เข้าฝึกอบรมด้านควบคุมแมลงวันผลไม้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ GPS และ GIS ในการสำรวจติดตามงานควบคุมแมลงวันผลไม้ ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559

<<แสดงทั้งหมด>>