• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

Search:

 

24/09/2013 ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว “ผลการทำสำมะโนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๖” เมื่อวันที่ ๒๓

23/09/2013 ฯพณฯวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 ก.ย.56 ณ วัดวังน้ำแดง ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

13/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม “ขั้นตอนการใช้ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕

10/09/2013 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน ภาคสนามของโครงการ RICE ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

10/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการ “ทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กร

02/09/2013 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้บทเรียนออนไลน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร (ระดับชำนาญการ) และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรในระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที 2 ก.ย. 56

03/09/2013 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยมีนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 2 กัน

02/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

27/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และทีมงานร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดเตรียมนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่” เมื่อวันที่ ๒๒ สค. ๕๖ ในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ ๒๓-๒๗ สค.๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทราแกนด์ ราชประสงค

28/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร” ในการอบรมหลักสูตร นสก. รุ่นที่ ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

08/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

07/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

02/08/2013 นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

29/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

19/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์

19/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการรับจำนำข้าวร่วมกับหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อคส. และ อตก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

19/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธาน ในการประชุมบูรณาการข้อมูล หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕

18/07/2013 นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle 2.4.4 เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ (E-learning) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

11/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 1” เมื่อวันที่ 11 ก.ค 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมมารวย

12/07/2013 นายวราเทพ รัตนากร รมช.กระทรวงเกษตรฯได้มอบนโยบายการดำเนินงานตามโนบายรัฐบาลโดยเน้นในเรื่องการับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กค. 56 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น5


News 81 - 100 of 303
First |  Prev.  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่