• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

Search:

 

24/06/2013 นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับการผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง OR

21/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

17/06/2013 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนสนเทศ ได้ทำการทดสอบระบบการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร

13/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ไปร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุม “การชี้แจงและตอบปัญหาระบบทะเบียนเกษตรกรรายแปลง” ร่วมกับสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

07/06/2013 ท่านรองอธิบดีนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร, นายณัฐภูมิ สุขมล เลขานุการกรม, นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล ผอ.กองคลังและคณะ, นางปิยนุช ทาบทอง ผอ.ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางพัชรินทร์ นาคะประวิง

03/06/2013 เหล่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปรับระดับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการระดับสูง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

03/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเข้าร่วมประชุมเรื่องระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริ

29/05/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุม “การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและการเตรียมการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

23/05/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

22/05/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมหัวกลุ่ม/ฝ่าย/งาน เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ ท่านรองฯนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 56

10/05/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการ “ทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ชั้น 2 อาคาร 1 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร"

14/05/2013 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

09/05/2013 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดีกับ นางดาราวรรณ วัฒนกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

09/05/2013 เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกันสุ่มตรวจนับสมุดทะเบียนเกษตรกร ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 6,111,000 เล่ม โดยแบ่งการจัดส่งเป็น 4 งวด

30/04/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม Operation Room

17/04/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศนำทีมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมการรดน้ำขอพรจากท่านผู้บริหารท่านที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมฯชั้น ๕

04/04/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม Operation Room

02/04/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

28/03/2013 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ GISTDA โดยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.GISTDA


News 81 - 100 of 281
First |  Prev.  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่