• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

Search:

 

18/11/2013 วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผอ.ศูนย์สารสนเทศ ให้การต้อนรับ Mr.Vu Van Thanh , Mr.Trinh Duy Nam เจ้าหน้าที่จาก Plant Protection Research Institute ประเทศเวียดนาม

12/11/2013 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

08/11/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ ร่วมในการรณรงค์คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

05/11/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 - 16.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

16/10/2013 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานชี้แจงการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room

08/10/2013 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ตามการแก้ไขปัญหายางพารา ทั้งระบบ ปี 2557 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room

05/10/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

26/09/2013 นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ กระทรวงแรงงาน

24/09/2013 ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว “ผลการทำสำมะโนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๖” เมื่อวันที่ ๒๓

23/09/2013 ฯพณฯวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 ก.ย.56 ณ วัดวังน้ำแดง ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

13/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม “ขั้นตอนการใช้ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕

10/09/2013 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน ภาคสนามของโครงการ RICE ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

10/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการ “ทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กร

02/09/2013 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้บทเรียนออนไลน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร (ระดับชำนาญการ) และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรในระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที 2 ก.ย. 56

03/09/2013 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยมีนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 2 กัน

02/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

27/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และทีมงานร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดเตรียมนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่” เมื่อวันที่ ๒๒ สค. ๕๖ ในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ ๒๓-๒๗ สค.๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทราแกนด์ ราชประสงค

28/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร” ในการอบรมหลักสูตร นสก. รุ่นที่ ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

08/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

07/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.


News 81 - 100 of 311
First |  Prev.  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่