• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

Search:

 

02/09/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

27/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และทีมงานร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดเตรียมนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่” เมื่อวันที่ ๒๒ สค. ๕๖ ในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ ๒๓-๒๗ สค.๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทราแกนด์ ราชประสงค

28/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร” ในการอบรมหลักสูตร นสก. รุ่นที่ ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

08/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

07/08/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

02/08/2013 นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

29/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

19/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์

19/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการรับจำนำข้าวร่วมกับหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อคส. และ อตก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

19/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธาน ในการประชุมบูรณาการข้อมูล หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕

18/07/2013 นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle 2.4.4 เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ (E-learning) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

11/07/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 1” เมื่อวันที่ 11 ก.ค 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมมารวย

12/07/2013 นายวราเทพ รัตนากร รมช.กระทรวงเกษตรฯได้มอบนโยบายการดำเนินงานตามโนบายรัฐบาลโดยเน้นในเรื่องการับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กค. 56 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น5

02/07/2013 เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน 807 เครื่อง และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน 30,600 ตลับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยง

28/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart Farmer และ Smart Officer ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ อาคาร ๑

24/06/2013 นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับการผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง OR

21/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

17/06/2013 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนสนเทศ ได้ทำการทดสอบระบบการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร

13/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ไปร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10/06/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุม “การชี้แจงและตอบปัญหาระบบทะเบียนเกษตรกรรายแปลง” ร่วมกับสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร


News 81 - 100 of 296
First |  Prev.  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่