• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

 

 
ระบบอาสาสมัครเกษตร

1. ชื่อระบบ  :

ระบบอาสาสมัครเกษตร

2. ชื่อเว็บไซต์ :

http://www.asakaset.doae.go.th

3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9

4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:

ภาษา PHP version 4
ฐานข้อมูล MySQL version 5

5. หน่วยงานเจ้าของระบบ :

สำนักพัฒนาเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร
โทร : 0-2579-3820

6. ผู้ดูแลระบบ :

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
โทร.0 2940 6028-9

7. รายละเอียด :

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกอาสาสมัครเกษตรในประเทศ โดยมีรายละเอียดงานอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญมากที่สุด

8. ปีที่เริ่มใช้งาน

 

9. คู่มือระบบ

 

 

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่