• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

 

ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร

1. ชื่อระบบ  :

ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร

2. ชื่อเว็บไซต์ :

http://farmgroup.doae.go.th/

3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :

บริษัทเทราซอฟต์ จำกัด
โทร. 0-2641-9544

4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:

ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล SQL Server2000

5. หน่วยงานเจ้าของระบบ :

สำนักพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มงานพัฒนาเกษตรกร โทร 0-2579-3006
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร โทร 0-2561-4793
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โทร 0-2579-7545

6. ผู้ดูแลระบบ :

ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ โทร : 0-2940-6028-9

7. รายละเอียด :

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม สถานะทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่ม การดำเนินงานของกลุ่ม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกและเป็นแหล่งเรียนรู้ การประเมินการดำเนินงานของกลุ่มทะเบียนชื่อสมาชิกและที่ปรึกษา

8. ปีที่เริ่มใช้งาน

 

9. คู่มือระบบ

 

 

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่