• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

1. ชื่อระบบ  :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

2. ชื่อเว็บไซต์ :

http://rbm.doae.go.th/

3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :

บริษัทบิซโพเทนเชียล
โทร : 0-2683-3061

4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:

ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล SQL Server2000

5. หน่วยงานเจ้าของระบบ :

กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประมวลผล
โทร : 0-2940-6062

6. ผู้ดูแลระบบ :

ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
โทร : 0-2940-6028-9

7. รายละเอียด :

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเกษตรกรกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ และผลการปฏิบัติก่อน - หลังเข้าร่วมโครงการ

8. ปีที่เริ่มใช้งาน

 

9. คู่มือระบบ

 

 

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่