• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|




webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

1. ชื่อระบบ  :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

2. ชื่อเว็บไซต์ :

http://www.survey.doae.go.th

3. หน่วยงาน/
บริษัทผู้พัฒนาระบบ :

บริษัทบิซโพเทนเชียล
โทร : 0-2683-3061

4. ภาษา/ฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ:

ภาษา PHP version 5
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005

5. หน่วยงานเจ้าของระบบ :

ศูนย์สารสนเทศ

6. ผู้ดูแลระบบ :

ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
โทร : 0-2955-1642

7. รายละเอียด :

เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนทั่วประเทศ ประกอบด้วย
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการประกอบการเกษตร
  ข้อมูลการประกอบอาชีพและที่มาของรายได้ในครัวเรือน ข้อมูลสมาชิกใน
  ครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร ข้อมูลการถือครองที่ดิน ข้อมูลทำ
  กิจกรรมการเกษตร และข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล
  กลางของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลให้ตรง
  กันกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล
  ร่วมกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. ปีที่เริ่มใช้งาน

ปี  2552

9. คู่มือระบบ

 http://www.survey.doae.go.th/indexhome.php?pgp=download

 

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่