• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning
ใช้ทั้งหมด ]  [ ยกเลิกทั้งหมด ]

หน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
พันธกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างและภารกิจ
บุคลากร
คำสั่งศูนย์สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ กรมฯ
ด้านการบริหาร
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารบรรณ
ด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ด้านภูมิสารสนเทศ
ระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ระบบเครือข่าย กรมฯ
โครงสร้างเครือข่ายของกรมฯ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
(ยกร่าง) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
กระบวนการปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่