• แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
    |ปี 2557|
  • การจัดการความรู้
    |ปี 2557|
webcontest
webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย
คู่มือ zoning

 

 
ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ ปี 2548


หน่วยงานระดับส่วนกลางและเขต
รางวัลชนะเลิศ กองการเจ้าหน้าที่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี

หน่วยงานระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

หน่วยงานระดับอำเภอและศูนย์ฯ
รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 12 จ.อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่